Húsvét a feltámadás ünnepe
Mezei Horváti M. Attila

17. Ha pedig Krisztus fel nem támadott, hiábavaló a ti hitetek: még bűneitekben vagytok. 18. A kik a Krisztusban elaludtak, azok is elvesztek tehát. 19. Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. 20. Ámde Krisztus feltámadott a halottak közül, zsengéjök lőn azoknak akik elaludtak. 21. Miután ugyanis ember által van a halál, szintén ember által van a halottak feltámadása is. 22. Mert amiképpen Ádámban mindnyájan meghalnak, azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (I.Kor.15:17-20)

Krisztus feltámadott. Nagypéntek után harmadnapra, vasárnap reggel, mikor Mária Magdaléna asszonytársaival Krisztus sírjához mentek, a sírt üresen találták. Csak a halotti leplek voltak ott, és két angyal hirdette nekik, hogy Jézus nincs a sírban, feltámadott. A két angyal Jézus feltámadásáról szóló üzenete örömüzenet, görög szóval „evangélium”. Ezt az evangéliumot  vitték és adták át az asszonyok a nagypénteki gyász miatt csüggedő, megterhelt lelkű apostoloknak, akik a hír hallatára a sírhoz rohantak, hogy maguk is lássák a csodát. Ekkor kezdték megérteni mindazt, amit Jézus annyiszor magyarázott nekik, és amit a próféták is jövendöltek, hogy a Megváltó nem azért jött, hogy földi jólétet teremtsen, hanem hogy szenvedjen, és meghaljon miérettünk, helyettünk, de harmadnapon feltámad,mert legyőzi a bűnt és a halált. Ezt az evangéliumot, a Jézus feltámadásáról szóló örömhírt adták aztán tovább az apostolok. Azt, hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért, eltemettetett és feltámadott a harmadik nap. Ez az evangélium hozta létre az első keresztyén gyülekezetet, és ennek hirdetése nyomán jött létre maga a Keresztyén Anyaszentegyház. Elmondhatjuk azt, hogy keresztyén hitünk Krisztus feltámadásán alapszik. Pál apostol is ezt hirdeti. Ha Krisztus nem támadott fel, akkor hiábavaló az evangélium hirdetése, prédikálása, és hiábavaló a mi hitünk, mert ha ő halott, akkor kereszten való kínszenvedése és halála azt bizonyítja, hogy semmivel sem több, mint bármelyikünk. Nem  Isten Fia, és nem  a megígért Messiás.
Hitünk legalapvetőbb kérdése tehát a Jézus Krisztus feltámadása. Ennek ellenére a Krisztus feltámadásának életünkre gyakorolt hatásáról, valamint a mi feltámadásunkról nagyon keveset beszélünk. Őszintén be kell valljuk, hogy nehéz nekünk áttörni véges határainkat, nehéz nekünk elképzelni a test feltámadását. Hányszor halljuk a kételkedő szavakat, hogy miként támadhat fel test szerint az, akit mély sírgödörbe behelyeztünk, és teste porrá lett, vagy az, akinek teste hamuvá lett, mert elégett krematóriumban vagy valamilyen tűzben. És mi lesz azokkal, akiknek teste darabokra szakadt háborúban, robbanásban, katasztrófákban? Saját magunk, szeretteink, embertársaink halálára nézünk és szomorúan bizonygatjuk, hogy ez az élettől és haláltól meggyötört emberi test soha fel nem fog támadni, és talán  hogyha ugyanarra az életre támadnánk fel, és  ugyanazt az életet kéne folytatni, amit elhagytunk, sokan lennének, akik nem is akarnának feltámadni
Abban van a mi nagy tévedésünk, hogy mi olyan feltámadást szeretnénk, amelyben a mostani életünk, vagyis a jónak és rossznak ismerete  folytatódjon. Éppen úgy viselkedünk, mint az első teremtett ember, Ádám. Azt kívánjuk, amit ő, a hús és vér szerinti testet, a jó és rossz tudásának gyümölcsét. Ha az Ádám szerinti életet akarjuk, akkor Ádámban vagyunk, akkor meghalunk, és nincs feltámadás, csak bűn és halál.
Isten Krisztusban ad lehetőséget arra, hogy feltámadjunk, megelevenedjünk és örökké éljünk A feltámadás valójában egészen más, mint aminek gondoljuk. El kell szakadnunk Ádámtól és teljesen Krisztuséi kell lennünk, hogy teljesen benne legyünk és ő mi bennünk, hogy amiképpen ő feltámadott, mi is feltámadjunk.
Húsvét a Krisztus feltámadásának ünnepe. Nagypénteken szenvedett és meghalt érettünk, de harmadnapon feltámadt a halálból. Ahhoz, hogy húsvét legyen, szükség van a nagypéntekre, ahhoz, hogy feltámadjon előbb meg kellett halnia a keresztfának halálával. Ha a feltámadás csodáját meg akarjuk érteni nem a magunk halálára kell néznünk, hanem az Úr Jézus Krisztuséra. Vele együtt kell meghalnunk, mert akkor vele együtt fel is támadunk.
Ámen