Pünkösd. Szent Lélek az égből
Mezei Horváti M. Attila

1.És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt valának. 2. És lőn nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész házat, a hol ülnek vala. 3. És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek és üle mindenikre azok közül.
4. És megtelének mindnyájan Szent Lélekkel. (Ap.Csel.2:1-4)

Eltelt 40 nap a feltámadás után és Jézus tanítványainak szeme láttára fölemeltetett a mennyek országába. Mielőtt azonban elhagyta őket, ígéretet tett nekik, hogy nem hagyja őket magukra, hanem elküldi Szent Lelkét és Szent Lelke által soha nem lesz távol tőlük, mindig velük lesz. Ígéretét hamarosan teljesítette, amikor mennybemenetele után a 10. napon nagy szél zúgása közepette kettős tüzes lángnyelvek formájában kitöltötte szentlelkét tanítványaira. Feltámadása után ez az 50. nap, ezért nevezzük ezt az ünnepünket pünkösdnek, a görög nyelvhasználat szerint.
A Szent Lélek az égből szállt alá a tanítványokra. Onnan, ahová Jézus felemeltetett, Isten országából. Ez az ország az örökkévalóság országa, azaz nincs benne semmi mulandóság, romlandóság, nincs benne halál. Szent, azaz tökéletes benne a tisztaság, a rend, a harmónia. Az idő és tér elveszti fogalmát, mert ez az ország ott van, ahol nincs tér, nincs idő. Kiterjedése végtelen nagy, mert nem a térben és időben létezik, de a tér – időt magában foglalja. Isten egyszerre látja a múltat, jelent és jövendőt az időn kívüliségből. Számunkra életünk ideje úgy telik, mintha egy könyvben előre lapoznánk, és laponként jönnek a napok, hetek, hónapok, esztendők, Isten azonban egyből látja egész életünket, mintha az egész élet egy lapra lenne felírva. Isten bármikor beléphet a világunkba, életünkbe, és valóban be is lép, hiszen ő teremtette, és ő tartja azt fenn. Ő az, aki életet ad és aki védi az életet, adja  a megmaradást.
Isten országa tehát a téren és időn kívül létezik. Ez a lélek országa. Isten ül a királyi széken, jobbján Szent Fia, a mi Urunk, Jézus Krisztus. Itt vannak még az angyalok és az üdvözült lelkek. Az élet, a lelki javak, amelyek az életet szolgálják, mind ebből az országból származnak, veszik kezdetüket. Amin a világ alapszik, azaz a természettörvény, béke és igazság, és az erkölcsi világrend is innen ered, innen származik, itt érhető el. Ha boldogságra, megmaradásra, igaz életre vágyunk, ennek az országnak a tagjaivá kell válnunk.
Azonban nem csak Isten országa létezik az időn és téren kívül, hanem  ott található a gonosz hatalom is, amelyik rombol, pusztít, amelyik rendetlenséget, zűrzavart, káoszt teremt. Onnan jön emberi világunkba minden bűn. Hazugság, részegség, bujálkodás, gyilkosságok és minden gonoszság, erkölcstelenség, kegyetlenség, erőszakosság, háború,  tehát minden, ami megrontja, tönkreteszi az életet. Ez az ország a Sátán országa, a pokol. Ott szenvednek az elkárhozottak, de ott vannak a gonosz lelkek, az ördögök, a démonok, és onnan támad minden rémség, rettegés és félelem.
Minden ami a téren és időn kívül létezik láthatatlan szellemi valóság, ami lehetővé teszi, hogy a térben és időben bárhol jelen legyen, benne legyen, valósággá legyen. Ez számunkra azt jelenti, hogy a mi földi éltünkben is állandóan jelen van és megvalósul vagy a mennyország, vagy a pokol. Ez annál is bizonyosabb számunkra, ha figyelembe vesszük, hogy test szerint térben és időben létezünk, de nekünk nem csak testünk van, hanem lelkünk is, és lélek szerint beletartozunk abba a láthatatlan idő és tér feletti világba. Testünk az a horgony, ami hozzáköt térhez, időhöz, de tudjuk, hogy egyszer mindenki számára eljön a pillanat, amikor a lélek  felszabadultan szárnyalhat a tér és időtlenség honában. Az egyedüli kérdés mindig az, hogy hova tartozunk? Mennyben vagy pokolban van a mi helyünk? Földi életünk értelme és célja eldönteni azt, hogy erre a kérdésre mi a válasz. Valójában lélek szerint már most, e földi életünkben is, benne vagyunk vagy a pokolban, vagy a mennyeknek országában. Ott vannak köztünk azok, akik a pokolban szenvedő elkárhozott lelkek, és ott vannak a gonoszok, a sátánfajzatok, meg akikben ördögi lélek lakozik, vagy akiken démonok uralkodnak. Talán mindannyiunknak vannak démonaink, amikkel meg kell küzdenünk, és bármelyikünk ott lehet a pokol mélységeiben. De van lehetőségünk megtalálni Isten országát is, és ott vannak köztünk azok, akik már most e földi életükben benne vannak a mennyeknek országban, akik nap mint nap élnek Isten országának lelki javaival, tudják az üdvösséget, ismerik az igazi életet. Ők azok, akik elfogadják királyuknak a mennyben lévő úr Jézus Krisztust, aki elküldi reájuk Szent Lélek, hogy lélekben újjászületve Isten gyermekeivé lehessenek.
Jézus pünkösd napján elküldte Szent Lelkét tanítványinak, akiben azóta  mindig velünk van. Szent Lelke által újjászül, erőssé tesz, vigasztal és megtart bennünket, mert szeret minket és azt akarja, hogy Isten gyermekeivé legyünk.
Ámen.