Szellemvilágunk kiteljesedése
Mezei Horváti M. Attila

10. És amint szemeiket az égre függesztették, mikor ő elméne, ímé két férfiú állott meg mellettük fehér ruhában. 11. Kik szóltak is: Galileabeli férfiak, mit állotok nézve a mennybe? Ez a Jézus, a ki felviteték tőletek a mennybe, akképen jő el, a miképen láttátok őt felmenni a mennybe. 12. Akkor megtérének Jeruzsálembe a hegyről, mely hívatik Olajfák hegyének, mely Jeruzsálem mellett van, egy szombatnapi járóföldre. 13. És mikor bementek, felmenének a felsőházba, a hol szállva valának: Péter és Jakab, János és András, Filep és Tamás, Bertalan és Máté, Jakab, az Alfeus fia, és Simon, a zelóta, és Júdás, a Jakab fia. 14. Ezek mondnyájan egy szívvel-lélekkel foglalatosak valának az imádkozásban és könyörgésben, az asszonyokkal és Máriával, Jézusnak anyyjával, és az ő atyjafiaival együtt. (Ap.csel. 1:10-14)

Feltámadása után 40 napon keresztül jelent meg Jézus tanítványainak és készítette fel őket arra, hogy mikor  már nem lesz többé látható emberi teste szerint velük, véghezvigyék azt a munkát, amire kiválasztotta őket. Tegyenek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, Fiúnak, Szent Léleknek nevébe. 40 nap elteltével tanítványai szeme láttára Jézus visszatért abba a mennyei országba, ahonnét alászállva, karácsonykor, emberi természetet vett föl. Istensége erejéből elhordozta a keresztfa szenvedéseit, halálát, és harmadnapon győzedelmesen új életre támadt. Ez volt az ő megváltói tette, ezzel bízta őt meg az Atya, aki miután a rábízott feladatot elvégezte, az ő örök életre feltámadott testében tanítványai szeme láttára felvitte, visszavitte őt a mennybe.
Mikor a tanítványok ott álltak, és szemeiket az égre függesztve nézték, hogyan távozik tőlük a mennybe, két fehér ruhába öltözött angyal szólította meg őket, akik megmagyarázták nekik, hogy most Jézus Krisztus a mennyek országába távozott, de majd egykor visszajön ugyanabban a testi valóságában. A tanítványok megértették, hogy Jézus magukra hagyta őket, de megértették, hogy amit az angyal mond, az válasz arra a kérdésükre is, hogy mikor állítja helyre Jézus az országot Izraelnek. Meg kellett értsék, hogy mivel a mennyből feltámadott testében fog eljönni, az a nap az utolsó ítélet napja lesz, amikor a halottak mind feltámadnak az ítéletre. Jézus nem Izrael országának a helyreállításáért jött, hanem azért a napért, amikor Isten helyreállítja a maga országát, amikor igazságos ítélete szerint a bűnösöket kizárja a maga országából. A bűn büntetése tehát az Isten országából való kirekesztés, azaz kárhozat, szenvedés, a pokol gyötrelmei, és az örök halál. A tanítványoknak és nekünk is, meg kell érteni, hogy Jézus az ő szenvedéseiben és halálában éppen ezt, a mi bűneink büntetését, hordozta el. Az ő drága vérével fizetett meg érettünk, hogy mi az övé lehessünk, vele együtt új életre támadhassunk, és így Isten országába, az örök életre és üdvösségre, bejuthassunk.
Amikor azt halljuk, hogy Jézus Krisztus megváltása az utolsó ítéletre vonatkozik, és számunkra azt teszi lehetővé, hogy Isten örökkévaló országába bejussunk, arra gondolunk, hogy az nagyon sokára lesz, az nagyon távoli dolog, ami majd csak ez élet után, tehát csak halálunk után fog megtörténni. Hajlamosak vagyunk elfogadni azt a marxista nézetet, hogy a vallás a népek ópiuma, és arra szolgál, hogy az emberek elfogadják az élet nyomorúságait, beletörődjenek sorsukba, abban reménykedve, hogy majd ez élet után jobb lesz, szebb lesz, mert akkor jön el az igazi boldogság. Hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy minket nem az érdekel, hogy mi lesz majd halálunk után, hanem az, hogy mindent megkapjunk amit csak kívánunk már ebben az életben. Beállunk az élet forgatagába, megtanuljuk a farkastörvényeket, törtetünk, viaskodunk, gyűlölködünk, és bármit feláldozunk, hogy vágyaink teljesüljenek.
Aki így gondolkozik és így él, az azonban nagyon téved, mert igaz ugyan, hogy Jézus megváltása az utolsó ítéletre vonatkozik, de ha részesülni akarunk benne, az csak úgy lehetséges, ha már ebben az életben az övé vagyunk, rá hallgatunk, és nem a test szerinti indulatainknak, kívánságainknak élünk, nem mulandó földi javak megszerzésére törekszünk. Jézus tanítás az, hogy Isten országa a mi szívünkben van, és akkor ez azt jelenti, hogy már ez életben megérezhetjük az örök élet kezdetét, és azt is, hogy részesülhetünk Isten országának minden lelki örömében, gazdagságában. Jézus segítségével felemelkedhetünk a lélek magasságaiba, és olyan életet élhetünk, amelyben már nem biológiai szükségleteink kielégítése tesz boldoggá, hanem szellemvilágunk Krisztus által való kiteljesedése.
Ámen